::... Khoonehmadarbozorg ...::
 


06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004


 

سکس برای ایران

سکس و فرستادن عکس سکسی و خاطرات

بچه های جنده

جوک سرا

بچه های بد

کیر تو کیر

جاذبه سکسی

قمار باز

69ایران

اورانوس

خاکشیر


Thursday, August 26, 2004;

خستگی ناپذیر


از بس ستاره جیغ می کشید دلم به حالش سوخت هرچند با جیغ هاش خودم هم حشری تر شده بودم ، دستم را رو چوچولش گذاشتم و شروع به مالیدنش کردم ، انگار با مالیدن چوچولش احساس درد تو کونش کمتر شده بود ، حالا دیگه داد می زد: بکن تو ، تا ته بکن ، کوروش جون! قربون کیرت برم! جرم بده ... دیگه اون درد به لذت تبدیل شده بود. رفتم بالای سر ستاره نشستم و کوسم رو مقابل دهانش قرار دادم و اون هم مشغول خوردن کوسم شد. فوق العاده بود ...
کوروش ستاره رو می کرد و ستاره هم کوس من رو می خورد!
بعد از چند دقیقه کوروش کیرش رو از تو کون ستاره بیرون کشید و آبش رو کوس ستاره پاشید ، من هم بلند شدم و با دستم آب کوروش را رو شکم ستاره می مالیدم و پایین پای ستاره نشستم و همانطور که کوس ستاره رو می لیسیدم آب کوروش رو هم می خوردم ، نمی دونید چه لذتی داشت ، الان هم که دارم به اون لحظات فکر می کنم آب کوسم سرازیر شده. راستش من بارها کوس ستاره رو خورده بودم ولی اینکه رو کوسش آب کوروش هم ریخته باشه ولع من رو برای خوردن اون کوس دوچندان می کرد.
کوروش هم بالای سر ستاره نشست و کیرش که یه کم وا رفته بود رو هل داد تو دهان ستاره و گفت بخورش! ستاره هم کیرش رو گرفت و با تمام قدرت براش ساک می زد تا دوباره کیر کوروش سفت و کلفت شد.
بعدش رو به من کرد و گفت: مریم جون! می خوای جرت بدم؟! و دست من رو گرفت و برد بغل صندلی و من رو روی میز خم کرد و اون هم مقداری ژل لیدوکایین مالید توی سوراخ کونم و کیر گندش رو لای پام گذاشت ، اولش چند بار کیرش را رو کوسم مالید و من هم با اون عقب و جلو رفتن و مایده شدن کیرش رو کوسم حسابی حال می کردم و ضربان قلبم بالا رفته بود ، دلم می خواست در همون حال کوروش کیر باد کرده اش رو تو کوسم هل می داد ، اصلا تو حال خودم نبودم در همین خیال بودم که اونم تو همون عقب و جلو رفتن کیرش رو گذاشت رو سوراخ کونم و هل داد تو. حس کردم الان از شدت درد چشمام از حدقه در میاد اما بعدش اون حس درد از بین رفت ، ژل لیدوکایین کار خودش رو کرده بود و کونم رو خوب بی حس کرده بود اما بعضی وقت ها که کوروش کیرش رو بیشتر فشار می داد دردی وسط شکمم حس می کردم و اون احساس وجود کیر رو تو وجودم بیشتر می کرد و من رو حشری تر می کرد و اون احساس فرو رفتن کیر رو در خودم داشت و عالی بود ، کوروش هم با چند تلمبه یه فشار حسابی تو کونم می داد و کیرش رو تا ته فرو می کرد. احساس می کردم کیرش تو کونم داره کلفت تر میشه اما دیگه آبش نمی اومد آخه تازه آبش اومده بود.
چند دقیقه که تو کونم تلمبه زد ، کیرش رو از تو کونم در اورد و من رو بغل کرد و بوسید و رو میز خوابوند
وقتی سرم رو برگردوندم دیدم ستاره خودش را رو تخت انداخته و داره چوچولش رو میماله و کلی تو حس رفته ...
درحالیکه من رو میز خوابیده بودم و اون کنار میز ایستاده بود و پاهام رو بالا گرفته بود ، اولش یه کم کوسم رو خورد
و بعد کیرش رو هل داد تو کونم ، اثر ژل لیدوکایین کم شده بود و من درد شدیدی داشتم ولی باز عالی بود و من در همون درد در اوج لذت بودم بعد کوروش کیرش رو از تو کوسم در اورد و گذاشت رو کوسم و کیرش را رو کوسم می مالید ، احساس خوبی بود و هم من هم کوروش هر دو به نفس نفس افتاده بودیم. کوروش سر کیرش رو همون اول کوسم گذاشته بود و سر کیرش رو بین دو لب کوسم می مالید که یه دفعه گرمای آب کوروش را رو تنم حس کردم. آب کوروش دوباره در اومده بود و اونقدر با شدت پاشید که رو تنم و سینه ام و حتی چند قطره هم رو صورتم پاشید.
بعدش من رو همونطور در آغوش کشید و لبش را رو لبم گذاشت و شروع به خوردن لبام کرد بعد از اون سکس اون لب گرفتن کوروش حسابی می چسبید...
کوروش من رو از روی میز بغل کرد و برد رو تخت و کنار ستاره نشستیم. من و ستاره دو طرف کوروش نشستیم و کیرش رو باهم تو دست گرفتیم . من سر کیرش رو تو دهانم کرد و ستاره هم نشست پایین تخت و تخمای کوروش رو که موهاش رو قبلا تراشیده بود و تمیز کرده بود لیس می زد.
بعد از اینکه کلی با کیر کوروش حال کردیم هر سه تو بغل هم رو تخت رها شدیم. بعد از چند لحظه یادم به فیلمی که کوروش اورده بود افتادم و بلند شدم ، رفتم ویدیو را روشن کردم و اومدم بغل کوروش و ستاره رو تخت دراز کشیدم. همانطور که فیلم شروع شد و ما هم دارز کشیده بودیم من دستم رو اطراف کیر کوروش حلقه زدم و شروع به مالیدنش کردم اون هم به طرف من غلطید و دستش رو برد لای پام و چوچولم رو می مالید و تاره هم که اون طرف کوروش خوابیده بود با دست چنگ انداخته بود تو موهای کوروش و موهاش رو می مالید و هرسه در همون حال فیلم رو هم نگاه می کردیم. کوروش دیگه حال سکس نداشت چون دوبار هم آبش اومده بود ولی من و ستاره خسته نمی شدیم و هنوز می تونستیم بارها و بارها به ارگاسم برسیم و فیلم چیز خوبی بود که به سکسمون ادامه بدیم ...

 

 

Monday, August 09, 2004;

من رو جر بده!


... طبق معمول کوروش با چند جعبه پیتزا که آماده کرده بود ولی هنوز توی فر نگذاشته بود اومد. با هم دست دادیم و ستاره هم که لباساش رو پوشیده بود از اتاق بیرون اومد و بعد از یه سلام و احوال پرسی من پیتزا ها رو از کوروش گرفتم تا ببرم تو آشپزخونه و ستاره هم کوروش رو به داخل اتاق راهنمایی کرد. من هم وقتی پیتزا ها رو تو یخچال گذاشتم اومدم تو اتاق و سه تایی دور هم نشستیم و از هر دری سخن گفتیم ، از کار ، از دانشگاه حتی از سیاست! ولی اصلا خرف سکس پیش نمی اومد و هیچکدوم رومون نمی شد باب سکس رو باز کنیم! با اینکه بارها و بارها با کوروش سکس داشتم و یه بار هم ستاره همون روزی که کوروش برای اولین بار به عنوان پیک پیتزا فروشی اومده بود دم خونه مون با هم سکس داشتند که براتون قبلا گفتم ولی خجالت می کشیدیم حرفی از سکس بزنیم هر چند هر سه از اینکه یه سکس گروهی با حال داشته باشیم لذت می بردیم. ستاره هم از شدت حشری شدن معلوم بود پستوناش به شدت ورم کردن و داره لباسش رو جر میده! من هم لای پام حسابی خیس شده بود. تو این افکار بودم که کوروش از تو کیفش یه فیلم در اورد و گفت: برای اینکه حوصله مون سر نره یه فیلم با حال اوردم تا امشبه رو با هم خوش باشیم. ته دلم به هوش و زکاوت کوروش تبریک گفتم ، می دونستم که کوروش یه فیلم سکسی اورده و اگه کوروش اون کار رو نمی کرد شاید اون شب به غیر از اینکه پیتزا می خوردیم و بعدش مهمونی کوچک شبونه مون تموم می شد کاری نمی کردیم. فیلم رو از دست کوروش گرفتم و رفتم که تو ویدیو بذارم ، به محض اینکه فیلم رو روشن کردم یه صحنه بود که مردی رو یه زنی افتاده و داره تا ته می کندش و صدای جیغ بازیگر زن بلند بود.
فیلم رو متوقف کردم که از اولش بیارم وقتی کارم تموم شد صورتم رو که برگردوندم دیدم ستاره رو تخت ولو شده و کوروش هم داره حسابی ازش لب می گیره.
... که داد زدم هی! شما دو تا شیطون فقط می خواستین من رو بفرستین دنبال نخود سیاه! که هر دو خندیدند. همینطور که هر دو لب تخت خوابیده بودن و کوروش با ولع لب های ستاره رو می خورد من هم ویدیو را رها کردم و رفتم جلو و زیپ شلوار کوروش رو پایین کشیدم و دستم رو از اونجا تو شرتش کردم و کیر گنده اش رو که داشت می ترکید رو بیرون کشیدم و گفتم: عزیزم! الان زیپ شلوارت رو پاره می کنه! و کیرش رو در اوردم و تو دست گرفتم و گفتم: لا اقل بیا من رو پاره کن! و کوروش هم گفت: مریم جون پس تا اضافه اش زیپم رو پاره نکرده اضافه اش رو بخور! و من هم کیر گنده سرخ شده اش رو هل دادم تو دهانم و براش ساک زدم
در همون حال کوروش هم لب های ستاره رو می خورد. من با دست دیگرم شلوار ستاره رو پایین کشیدم و در حالیکه با یه دستم کیر کوروش رو گرفته بودم ، دستم رو بردم لای پای ستاره و کوس خیس شده اش رو می مالیدم.
کیر کوروش با هر بار مکیدن سفت تر و کلفت تر می شد. اونقدر سر کیرش پر خون شده بود که متمایل به آبی شده بود. اون کیر کلفت شده کوروش آدم رو حشری تر می کرد. با اینکه تا اون وقت احساس کیر رو تو کوسم نداشته بودم اما کلفتی کیر کوروش معلوم بود میتونه تموم کوسم رو پرکنه!
کوروش بلند شد و از توی جیب شلوارش که از فبل ژل لیدوکایین اورده بود اطراف کیرش مالید و بعدش به ستاره گفت: عزیزم! جلوت بازه؟ و ستاره گفت: نه ، بکن تو کونم. کوروش هم همانطور که ستاره خوابیده بود پاهاش رو بالاتر برد... که ستاره خودش رو عقب کشید و گفت: نکنی تو کوسم و کوروش ادامه داد: نترس خوشگل خانم. کوروش کمی هم ژل لیدوکایین دم سوراخ کون ستاره مالید و با نگشت اشاره تو کونش کرد تا ژل به درون کونش هم مالیده بشه و بعد از کمی که داخل سوراخش رو با یه انگشت ماساژ داد انگشت وسطی اش رو هم اضافه کرد و این بار با دو انگشت تو کون ستاره می کرد و بعد همانطور که پاهای ستاره رو بالا گرفته بود کیرش رو گذاشت دم سوراخ کون ستاره و با یه فشار هل داد تو کونش ، رنگ از صورت ستاره پرید و جیغ بلندی کشید.
کوروش گفت: عزیزم! چیه؟! می خوام امشب جرت بدم و خودش رو محکم چسبوند به ستاره و ستاره هم گفت: پس چرا دست به دست می کنی؟ جرم بده دیگه! ستاره جیغ می کشید و میگفت: محکمتر! و کوروش هم عقب و جلو می رفت و کیر گندش رو تا ته فرو میکرد. ستاره داد میزد: اومد! آبت و بریز تو کونم. من هم از بالای سر ستاره پیراهن ستاره رو کشیده بودم و تاپ خودم رو در اورده بودم و با یه دست پستونای سفت شده ستاره رو می مایدم و لب هاش رو همزمان می خوردم. وقتی ستاره داد میزد بریز تو کونم من رو کردم به کوروش گفتم حالیش نیست ، تو کونش نریز. ستاره تو اون حالت حشری اصلا حواسش نبود با اون شدتی که کوروش می کردش حتما مویرگ های خونی انتهای رکتومش آسیب دیده بود و اگه کوروش آبش رو تو کون ستاره می ریخت با اون ارتباط خونی خطر انتقال بیماری ها مثل ایدز بود. تازه بهتر بود که کوروش از کاندوم هم استفاده می کرد اما حالا که به اون کارهایی که کردیم فکر می کنم می بینم وقتی آدم خیلی حشری بشه دیگه فکر نمی کنه و همین خطرناکه! ...
...

 

 

 
 

online
 
Designed by Iran69
Copyright © 20** Khoonehmadarbozorg